Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie školy po r.1945

9. 12. 2007

ŠKOLA V Í L A N E C

Období po r. 1945 tak jak zaznamenali ve školní kronice  

                                           učitelé – kronikáři .

Školní rok 1944/1945

V době německé okupace byla Obec Vílanec r 1939 až 1945 téměř úplně německá, měla pouze 5 českých rodin.

Za první republiky zde byla 1.třída české menšinové školy o 13 – 20 dětech.

Do tohoto počtu jsou zahrnuty děti z okolních obcí.

 Po 9. květnu 1945 počíná Vílanec ožívat českými lidmi. Přicházejí kolonisté z nejrůznějších míst Čech a Moravy, aby převzali správu majetku po Němcích. Stav dětí stále roste, takže 18.června 1945 zahajuje vyučování. Prvním učitelem byl jmenován učitel Karel Marvan, jehož původním působištěm byla obec Kněžice na Jihlavsku. Budova školy převzatá po němcích byla v žalostném stavu. (Okopané zdi, utržené zámky u dveří a skříní,vytlučená okna, zničené učební pomůcky, všude ve třídách kupy slámy a smetí). Žáků chodilo ze začátku pouze 11 ze starousedlých rodin z Vílance, Louček, Beranovce, Cerekvičky, Rosic a Čížova. Dále docházejí děti z různých míst (Prahy, Chýnova, Třeště atd.), děti z pomocných škol, několik jednotlivců z německých škol. Takže 19.7.1945 je zapsáno 68 dětí z toho 32 chlapců a 36 děvčat. Pro velký počet dětí ve školním roce 1945 až. 1946 byla vytvořena škola dvoutřídní.

Do: 1. třídy zapsáno 29 žáků – 13 chlapců a 16 děvčat

 2. třídy zapsáno 26 žáků - 13 chlapců a 13 děvčat …. celkem 55 žáků. Učitel Karel Marvan byl přeložen do Jihlavy a na jeho místo nastoupil Bohumil Zejda, který spravoval školu do 15.10.1945. Novým správcem školy pověřen František Berka, působící na obecné škole ve Vsetíně a toho času vykonával mimořádnou vojenskou službu v Holešově. Jako druhá síla ustavena Věra Berková (manželka), která vedla správu školy do 31.10.1945, po dobu manželovy vojenské služby. Dívčím ručním pracem vyučovala Emilie Koukalová, docházející ze Stonařova. Náboženství vyučoval děkan Karel Procházka z Vílance. Školní rok 1945/1946 byl ukončen 22.6.1946

.

Školní rok 1946 -1947 

 

Pro velký počet dětí byla otevřena samostatná škola v obci Cerekvička pro děti z Cerekvičky a Rosic.

 Ve Vílanci započalo vyučování 2.9.1946. V organizaci školy nedošlo ke změnám, byla opět dvoutřídní.

Do: 1. třídy zapsáno 26 žáků

 2. třídy zapsáno 24 žáků … celkem 50 žáků z Vílance, Louček, Beranovce a Čížova.

 Za onemocnělou Věru Berkovou nastoupila 1.4.1946 učitelka Drahoslava Irschiková, působila zde do 1.11.1946, kdy byla přeložena do Zhoře, dále nastoupila Věra Berková. Správu školy měl na starosti František Berka. Děkan Karel Procházka odešel po 30. letech působení ve Vílanci do důchodu, přesídlil do Telče, kde 29.6.1947 ve věku 79 roků zemřel.. Na jeho místo byl ustaven kaplan Alois Kadlec ze Stonařova.

Českobratrsko-evangel. náboženství vyučoval farář z  Jihlavy Jaroslav Deckbol.

Školní rok 1946-1947 ukončen 28.6.1947.

 

 

 

Školní rok 1947-1948.

Do 1. a 2. třídy zapsáno 48 žáků. Nadále byla dvoutřídní s osmi postupnými ročníky. V 1. třídě vyučuje Věra Berková a 2. třídě František Berka.

 Během prázdnin  byla vyměněna a natřena všechna okna v celé budově. Původní od doby postavení školy doznaly velké zchátralosti. Výroba oken byla zadána panu Bártovi z Prostředkovic za cenu 90 000 Kč. Rovněž celá budova byla zvenčí opravena a znovu nastříknuta nová omítka, takže působila dojmem nové budovy...

 

 

 

Školní rok 1948-1949.

Vyučování započalo 1.9.48 podle nového školního zákona, který tímto dnem vstoupil v platnost. Mění se název školy z obecné na národní. Název: Dvojtřídní národní škola ve Vílanci. Od této doby je škola organizována jako dvoutřídka s pěti postupnými ročníky. Celkem na škole 49 žáků (22 chlapců a 27 dívek) učitelé František a Věra Berkovi, náboženství vyučoval páter Alois Kadlec, domácí práce Věra Střechová, v tomto roce provdaná Plašilová, dříve působila v Kozlově.

 Opravy školy pokračovaly o prázdninách. Byly položeny v celé chodbě dlaždice, kterými byla nahrazena původní kamenná a prkenná podlaha. Dále provedena instalace vodovodu, staré dřevěné záchody nahrazeny splachovacími. V bytě ředitele školy byla instalována koupelna. Vlhké zdi byly odvlhčeny, vnitřek budovy celý vymalován, třída v přízemí předělena a zřízen kabinet pro školní pomůcky, rovněž zaveden telefon.

   

 

Školní rok 1949-1950.

V tomto roce školu navštěvovalo 44 žáků (z toho 2 německé národnosti). Došlo ke změně v učitelském sboru – učitelku domácích nauk Věru Plašilovou vystřídala Jaroslava Hájková (nar.v Opatově na Třebíčsku), která přišla z Puklic.

 

 

 

Školní rok 1950-1951.

Dvoutřídní školu s  pěti postupnými ročníky navštěvovalo 42 žáků rozdělených do:1. třída - první a druhý ročník – Věra Berková

 2. třída - třetí, čtvrtý a pátý – František Berka. Učitelka Hájková přeložena na školu ve Vyskytné a na její místo přišla Věra Jirsová. Ministrem školství Zdeňkem Nejedlým uděleno čestné uznání za vzorné plnění vlastního školního programu v r. 1951. K převzetí uznání byl do Prahy vyslán  žák Pejřimovský Jiří z Vílance..

 

 

 

Školní rok 1951-1952.

 

Nedošlo ke změně učitelského sboru, školu navštěvovalo 45 žáků. Během prázdnin provedeny drobné stavební úpravy (obloženy stěny kolem umývadel šamotovými kachlíky a třídy vymalovány....

 

 

Školní roky 1952-1953, 1953-1954, 1954-1955, 1955-1956.

 

V těchto letech nedošlo ke změně učitelského sboru a počet žáků se pohyboval takto: 49, 47, 53, 54.

 

 

Školní rok 1956-1957.

 

V tomto školním roce došlo k velké změně. Původní dvojtřídní škola přeměněna na osmiletou, když o prázdninách k tomuto účelu byly upraveny dřevěné budovy bývalého lágru. V areálu čtyř budov se jednotlivé změnily 1.-ve školku a příslušenství, 2.-přeměněna na školní kuchyni a jídelnu, ve 3.-vytvořeny tři třídy, kabinet a šatna a 4.- přeměněna v tělocvičnu. Sociální zařízení postaveno mimo budovy.

Změnou školy došlo i k rozšíření učitelského sboru. Ve zděné škole1.-5. ročník zůstávali František a Věra Berkovi, v nově vzniklé škole 6. až 8. ročník vyučovali: František Nožička, Jaroslava Hájková, Božena Krejsková a ředitel Vladimír Mareček.

Počty žáků v jednotlivých ročnících: 1. – 8 žáků, 2. -7 žáků, 3. –14 žáků, 4. -14 žáků, 5. – 29 žáků, 6. -27 žáků, 7. –17  žáků, celkem 114 žáků.

Osmý ročník v tomto školním roce nebyl ještě zahájen. Školní obvod nyní zahrnuje obce jejichž děti chodí do VI. až VIII.postupného ročníku: Vílanec, Loučky, Beranovec, Cerekvička, Rosice, Čížov, Rančířov.

Zahájila provoz školní kuchyně. Kuchařka Hermína Nosková a pomocnice Marie Marečková ........

 

 

 

Školní rok 1957-1958.

 

V tomto roce je Národní škola (ve zděné budově) organizována jako trojtřídní a dochází k rozšíření o osmý postupný ročník. Počet učitelů je doplněn o uč.Zatočilovou.

Školník Holub Jan.

 

 

 

Školní rok 1958-1959.

 

Celkový počet přihlášených žáků 124.

Ředitelem školy – Vladimír Mareček.

 I. třídu - první a druhý post. ročník vyučuje Berková Věra

 II. třídu – třetí a čtvrtý post. ročník vyučuje Anna Velíková

 III. třídu – pátý post.ročník vyučuje František Berka

 V dřevěných budovách třídními učiteli byli pro :

   VI. postupný ročník - Karel Pikolon

 VII. postupný ročník – Božena Nejedlá

 VIII.postupný ročník – Jaroslava Hájková.

Učitel Vl. Nožička dojíždí ze školy v  Puklicích a vyučuje zde 19 hodin na doplnění úvazku. Během roku nastupuje jako učitel biologie a chemie Bedřich Uhlíř a odchází Božena Nejedlá, která přechází do Brtnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 1959-1960.

 

Manželé Berkovi o prázdninách se odstěhovali do Jihlavy a do bytu ve zděné budově se stěhují manželé Marečkovi.

 

 

 

 

Školní rok 1960-1961.

 

Počátkem školního roku dochází k výměně ředitele školy. Vladimír Mareček se vzdává funkce ředitele školy a místo něho byl přeložen z Dušejova František Háva i se svoji manželkou učitelkou Emilií Hávovou se stěhují do Vílance na čp.26. František Háva se narodil 20.3.1903 v Pavlově, okr.Jihlava a jeho manželka Emilie 1.10.1915 ve Vídni. V této souvislosti dochází i ke změnám třídních učitelů.

Vedením pověřena 1. a 3. postupný ročník –19 žáků  Anna Součková, 

 rozená Velíková      

   2. a 4. postupný ročník - 20 žáků - Emilie Hávová 

   5. postupný ročník 18 žáků - Edda Gedlová

  6. postupný ročník 25 žáků   - Jana Šemberová

  7. postupný ročník  19 žáků - Jaroslava Hájková   

  8. postupný ročník 20 žáků - Vladimír Mareček

 

 

 

Školní rok 1961-1962.

 

Novým školním rokem dochází i ke změně docházky do základní školy. Z osmi roků se prodlužuje na devět.

Tak jako každým rokem na počátku školního roku dochází k některým změnám učitelského sboru:

  1. a 3. postupný ročník –17 žáků Anna Součková, 

   rozená Velíková  

 2. a 4. postupný ročník - 18 žáků - Emilie Hávová 

 5. postupný ročník 23 žáků - Marie Pivková

  6. postupný ročník 18 žáků - Marie Kocmánková

  7. postupný ročník 25 žáků - Jaroslava Juříčková

  8. postupný ročník 20 žáků - Karel Pikolon

  9. postupný ročník 20 žáků - Jaroslava Hájková

 

 

 

Školní rok 1962-1963.

 

Ze školy odchází Marie Pivková a Jaroslava Juříčková do Jihlavy, Miluše Veselá do Luk n/Ji.

Na školu přišla ředitelka z Rančířova Ludmila Jarošová, kde byla škola pro malý počet dětí zrušena a děti rovněž přešli do Vílance. Dále Stanislav Pikolon z Jihlavy.

Třídní učitelé: 1. a 2. postupný ročník –29 žáků Anna Součková, 

 rozená Velíková   

 3. a 4. postupný ročník - 25 žáků - Ludmila Jarošová 

 5. postupný ročník - 24 žáků - Emilie Hávová

 6. postupný ročník - 22 žáků - Karel Pikolon

 7. postupný ročník - 20 žáků - Marie Kocmánková

 8. postupný ročník - 19 žáků - Stanislav Pikolon

  9. postupný ročník - 15 žáků - Jaroslava Hájková

Školní stravovna vyvařovala průměrně denně 110 obědů.

 

 

 

Školní rok 1963-1964.

 

Škola v Čížově byla zrušena a děti převedeny do Vílanecké školy.

Třídní učitelé: 1. a 2. postupný ročník –28 žáků   Emilie Hávová 

 3. a 4. postupný ročník - 29 žáků - postupně: Anna 

  Součková, Alžběta Sadilová, Marie Reitermanová

 5. postupný ročník – 25žáků - Ludmila Jarošová

 6. postupný ročník - 20 žáků - Jiří Heřmanský

 7. postupný ročník - 20 žáků - Karel Pikolon

 8. postupný ročník - 19 žáků - Marie Kocmánková

 9. postupný ročník - 15 žáků - Jaroslava Hájková

Učitelka Blanka Proňková začátkem školního roku nastoupila na školu a měla na starosti pionýry.Na konci školního roku přeložena do ZDŠ Zhoř a odtud přešla do ZDŠ Vílanec Zdena Kulhánková.

Ředitel školy František Háva odchází do starobního důchodu a spolu s manželkou se stěhují do Třeště.

 

 

 

Školní rok 1964-1965.

 

Do školy nastupuje nový ředitel Jaroslav Dvořák

Třídní učitelé: 1. a 2. postupný ročník –15 žáků - Věra Boušková, 

 3. a 4. postupný ročník - 27 žáků - J.Fialová 

 5. postupný ročník - 18 žáků - Ludmila Jarošová

 6. postupný ročník - 24 žáků - Jaroslava Hájková

 7. postupný ročník - 17 žáků - Blanka Dobešová

 8. postupný ročník - 17 žáků - Karel Pikolon 

 9. postupný ročník – 14 žáků - Marie Kubová  

    provdaná (Kocmánková) 

Koncem školního roku dochází k obvyklým změnám – na roční zdravotní dovolenou J.Fialová, a stěhují Karel Pikolon do Brtnice a Věra Boušková do okr. Brno.  

Ihned po zakončení školního roku většina učitelů a zaměstnanců školy odjela na pětidenní výlet do Belanských Tater. 

 

 

 

 Školní rok 1965-1966.

 

Školní rok byl zahájen 1.9.1965 slavnostním shromážděním na školním hřišti. Podstatnou částí bylo představení nových členů učitelského sboru – Antonín Novák, který se nastěhoval do bytu ve škole, Zdeňka Habrová, Karel Schejbal a žáci 1. třídy.

 

 Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník –26 žáků - Ludmila Jarošová 

 2.a 4. postupný ročník - 27 žáků - Antonín Novák

 5. postupný ročník - 14 žáků - Zdeňka Habrová

 6. postupný ročník - 21 žáků - Marie Kubová

  7. postupný ročník - 22 žáků - Jaroslava Hájková

 8. postupný ročník - 16 žáků - Karel Schejbal 

  9. postupný ročník – 15 žáků - Zdena Kulhánková

Skupinovou vedoucí mládeže je učitelka Blanka Dobešová.. Ve škole zděné budovy vyučují tři učitelé a v dřevěné budově šest učitelů, včetně ředitele. 

 

 

 

Školní rok 1966-1967.

 

Zahájení školního roku se zúčastnil inspektor Talpa a tajemník MNV Fučík.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 23 žáků - Ludmila Jarošová 

 2.a 4. postupný ročník - 27 žáků - Antonín Novák

 5. postupný ročník - 16 žáků - Zdeňka Habrová

 6. postupný ročník - 15 žáků - Marie Šustrová

 7. postupný ročník - 18 žáků - Marie Kubová

 8. postupný ročník - 19 žáků - Jaroslava Hájková

 9. postupný ročník – 11 žáků - Zdena Kulhánková

Během roku došlo k několika změnám vyučujících. Odchází Blanka Šťovičková-Dobešová na mateřskou dovolenou a místo ní nastoupila Vlasta Melichová –Medřická. Karel Schejbal odchází na vojnu a na jeho místo nastupuje Marie Šustrová.

Během prázdnin prováděny drobné úpravy sociálního zařízení a zavedení vodoinstalace do tříd.

 

 

 

Školní rok 1967-1968.

 

Zahájení provedeno obvyklým způsobem na školním hřišti za přítomnosti tajemníka MNV Fučíka.

 

Třídní učitelé: 1.   postupný ročník - 14 žáků - Marie Kučerová 

 3. a 4. postupný ročník - 27 žáků - Zdena Habrová

 2. a 5. postupný ročník - 22 žáků - Antonín Novák

  6. postupný ročník - 13 žáků - Zdena Kulhánková

  7. postupný ročník - 17 žáků - Jaroslava Heřmánková

  8. postupný ročník - 14 žáků - Marie Kubová

  9. postupný ročník – 17 žáků - Jaroslava Hájková

Během roku došlo k přeskupení 2. ročníku k 1 ročníku a 5, ročník byl samostatný.V době mateřské dovolené Vlasty Velichové zastupovali Luboš Peltán (ředitel ZDŠ Stonařov) a Jaroslav Dajč (ZDŠ Polná)

Nastoupila Jaroslava Heřmánková za Marii Šustrovou, která přešla do ZDŠ v Dobroníně.

 

 

 

Školní rok 1968-1969.

 

Třídní učitelé: 1. postupný ročník - 16 žáků - Marie Kučerová 

 2. a 4. postupný ročník - 26 žáků - Zdena Habrová

 3. a 5. postupný ročník - 19 žáků - Antonín Novák

   6. postupný ročník - 12 žáků - Jaroslava Hájková

  7. postupný ročník - 12 žáků - Zdena Kulhánková

  8. postupný ročník - 12 žáků - Jaroslava Heřmánková

  9. postupný ročník - 13 žáků - Marie Kubová

Mimo uvedené třídní učitele vyučovala na škole Marie Širmerová, zástup za Vlastu Melichovou, která se od dubna vrátila z mateřské dovolené. Zrušena pionýrská skupina pro nezájem dospělých vedoucích.

Na školní zahradě postavená hrubá stavba klubovny kroužku mladých chovatelů drobného zvířectva vedeného uč. Antonínem Novákem. Postaveno několik zděných kotců pro králíky.

 

 

 

Školní rok 1969 - 1970.

 

Třídní učitelé: 1. postupný ročník - 11 žáků - Marie Kučerová 

 2. a 4. postupný ročník - 26 žáků - Antonín Novák

  3. a 5. postupný ročník - 29 žáků - Zdena Habrová

   6. postupný ročník - 14 žáků - Marie Kubová/Vlasta Velichová

 7. postupný ročník - 13 žáků - Jaroslava Hájková

 8. postupný ročník - 12 žáků - Zdena Kulhánková

 9. postupný ročník - 9 žáků - Jaroslava Heřmánková

Celkový počet žáků 114 z toho 59 chlapců a 55 dívek.

Během roku odešla na mateřskou dovolenou Marie Kubová a zastupovali ji Vlasta Melichová a učitel Beran (důchodce).

U zděné budovy školy vybudován nový drátěný plot s tarasem kolem silnice.

Ředitel školy Dvořák Jaroslav končí a odchází učit do Jihlavy na Střední školu.

Školní rok 1970-1971.

 

Novou ředitelkou školy je pověřena Jaroslava Heřmánková.

 

Třídní učitelé: 1. a 2. postupný ročník - 24 žáků - Marie Kučerová 

 4. postupný ročník - 15 žáků - Zdena Habrová

 3. a 5. postupný ročník - 23 žáků - Antonín Novák

 6. postupný ročník - 14 žáků - Zdena Kulhánková  

 7. postupný ročník - 15 žáků - Vlasta Velichová

 8. postupný ročník - 12 žáků - Jaroslava Hájková

 9. postupný ročník - 0 žáků 

V tomto roce 9.postupný ročník zrušen a žáci převedeni do Jihlavy a Stonařova. Opětně založena pionýrská organizace a vedoucí dojížděl z Jihlavy. Při politických normalizačních prověrkách nebyl žádný z učitelů odvolán.

 

 

 

Školní rok 1971-1972.

 

Školní rok začínal 1.9.71 shromážděním tradičně na školním hřišti.

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 24 žáků - Marie Kučerová 

 2. a 4. postupný ročník - 25 žáků - Antonín Novák

 5. postupný ročník - 12 žáků - Habrová/ Jarošová

 6. postupný ročník - 0 žáků  

 7. postupný ročník - 14 žáků - Zdena Kulhánková

 8. postupný ročník - 13 žáků - Vlasta Velichová

 9. postupný ročník - 11 žáků - Jaroslava Hájková

V tomto roce 6. postupný ročník zrušen a žáci převedeni do Jihlavy a Stonařova.

Rozhodnutím odboru školství ONV Jihlava počínaje 1.7.1972 se ruší 6. až 9. postupný ročník a děti dle rozhodnutí rodičů mohou zvolit školy v Jihlavě a nebo Stonařově. Uzavření školy byl přítomen vedoucí odboru školství Josef Zaplatílek, inspektor Fr. Popelka a za MNV tajemník František Petrů.

Učitelé byli umístění na školách v okrese Jihlava. Školní stravovna rovněž zrušena a obědy pro zbývající strávniky dováženy z Jihlavy.

 

 

 

Školní rok 1972-1973.

 

Novou ředitelkou školy jmenována Marie Kučerová.

Třídní učitelé: 1. a 4. postupný ročník - 19 žáků - Antonín Novák  

 2. a 3. postupný ročník - 18 žáků - Zdena Habrová

 5. postupný ročník - 15 žáků - Marie Kučerová

Celkový počet žáků 52 z toho 39 chlapců a 23 dívek.

Učitel Antonín Novák končí a odstěhoval se.

V tomto roce provedena celková generální oprava školy.

 

 

 

Školní rok 1973-1974.

 

Zahájení se zúčastnil předseda KSČ Heřman B

 

Třídní učitelé: 1.   postupný ročník - 16 žáků - Marie Kučerová  

 3. a 4. postupný ročník - 19 žáků - Zdena Habrová

 2. a 5. postupný ročník - 20 žáků - Ivana Popelářová

Nově nastoupila na školu Ivana Popelářová, doposud učila ve škole na Hladově, kde se škola zrušila pro malý počet dětí.

 

 

 

Školní rok 1974-1975.

 

Třídní učitelé: 1. postupný ročník - 10 žáků - Marie Kučerová  

 2. a 3. postupný ročník - 22 žáků - Ivana Popelářová

 4. a 5. postupný ročník - 18 žáků - Zdena Habrová

Z uvolněného bytu po učiteli Novákovi zřízena pracovna výtvarné výchovy, didaktické techniky a Obecní veřejná knihovna.

 

 

 

Školní rok 1975-1976.

 

Třídní učitelé: 1. postupný ročník - 13 žáků - Marie Kučerová  

 3. a 4. postupný ročník - 22 žáků - Ivana Popelářová

 2. a 5. postupný ročník - 18 žáků -  Zdena Habrová

 

 

 

Školní rok 1976-1977.

 

Třídní učitelé: 1. postupný ročník - 13 žáků - Marie Kučerová 

 2. a 3. postupný ročník - 21 žáků - Zdena Habrová

 4. a 5. postupný ročník - 21 žáků - Ivana Popelářová

 

 

 

Školní rok 1977-1978.

 

Zahájení školního roku se zúčastnil starosta Viktor Dostál.

 

Třídní učitelé: 1. a 2. postupný ročník - 24 žáků - Marie Kučerová  

 3. a 4. postupný ročník - 21 žáků - Zdena Habrová

 5. postupný ročník - 11 žáků - Ivana Popelářová

Ve škole zavedeno ústřední vytápění.

Ředitelka Marie Kučerová na vlastní žádost odchází ze školství a přechází do Městské knihovny v Jihlavě.

 

 

 

Školní rok 1978-1979.

 

Odchodem Marie Kučerové řízením školy pověřena Ivana Popelářová a děti rozděleny do dvou tříd.

 

Třídní učitelé: 1. a 4. postupný ročník - 29 žáků - Zdena Habrová  

 2. a 3. postupný ročník - 24 žáků - Ivana Popelářová

 

Školní rok 1979-1980.

 

Třídní učitelé: 1. a 2. postupný ročník - 26 žáků - Zdena Habrová 

 3. a 4. postupný ročník - 23 žáků - Ivana Popelářová

 

Školní rok 1980-1981.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 24 žáků - Zdena Habrová 

 2. a 4. postupný ročník - 24 žáků - Ivana Popelářová

Dlouholetý školník Jan Holub pro nemoc v prosinci ukončil pracovní poměr, na jeho místo dočasně nastupuje Božena Pivničková a po ní od února 1981 nastupuje do trvalého pracovního poměru Marie Krbicová.

Do školy byly nakoupeny nové žákovské stolky a židle za nevyhovující staré.

 

 

 

Školní rok 1981-1982.

 

Zahájení školního roku se zúčastnil tajemník MNV František Pospíchal.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 22 žáků - Ivana Popelářová  

 2. a 4. postupný ročník - 25 žáků - Zdena Habrová

Během prázdnin provedena drobná údržba zařízení ve třídách.

 

 

 

 

 

 

Školní rok 1982-1983.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 19 žáků - Zdena Habrová  

 2. a 4. postupný ročník - 20 žáků - Ivana Popelářová

 

 

 Školní rok 1983-1984.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 15 žáků - Ivana Popelářová 

 2. a 4. postupný ročník - 19 žáků - Zdena Habrováová

 

 

 

Školní rok 1984-1985.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 13 žáků - Zdena Habrová 

 2. a 4. postupný ročník - 15 žáků - Ivana Popelářová

 

 

 

 

 

 

Školní rok 1985-1986.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 11 žáků - Ivana Popelářová 

 2. a 4. postupný ročník - 12 žáků - Zdena Habrováová

 

 

 

Školní rok 1986-1987.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 15 žáků - Zdena Habrová 

 2. a 4. postupný ročník - 10 žáků - Ivana Popelářová

 

 

 

Školní rok 1987-1988.

 

Třídní učitelé: 1. a 3. postupný ročník - 15 žáků - Ivana Popelářová 

 2. a 4. postupný ročník - 19 žáků - Zdena Habrováová

 

...........

 

...

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Po osvobození r 1945